• Deze disclaimer heeft betrekking op de websites van de locaties AMC en VUmc. Waar in het hiernavolgende wordt gesproken over ‘Amsterdam UMC’, ‘Wij’ en ‘Onze’, doelen wij zowel op de locaties VUmc en AMC gezamenlijk als ieder van deze locaties afzonderlijk.
 • Hoewel aan de inhoud van onze websites de grootst mogelijke zorg wordt en is besteed, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Amsterdam UMC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen voortvloeien uit de door haar gepubliceerde informatie of het (verkeerd) toepassen daarvan.
 • Onze websites inclusief ‘chatbot’ geven geen medisch advies. Wanneer u gezondheidsklachten heeft raden wij u te allen tijde aan contact op te nemen met uw huisarts of uw specialist. Dit geldt ook voor patiënten die onder behandeling zijn of reeds behandeld zijn door onze zorgprofessionals.
 • De informatie op deze website is in geen enkel geval een vervanging van de informatie die door de arts of de verpleegkundige aan de patiënt wordt verstrekt. Wij raden u aan om aanwijzingen en adviezen van medisch geschoolde zorgprofessionals op te volgen.
 • De sites waarnaar onze website(s) linken worden door onze Dienst Communicatie regelmatig gecontroleerd op de betrouwbaarheid van de geboden informatie. Toch kunnen wij voor de inhoud van de pagina’s van derden nooit verantwoordelijk worden gehouden. Amsterdam UMC is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.
 • Op deze site treft u een indicatie van de wachttijd. Aan de wachttijden kunt u derhalve geen rechten ontlenen. Uw behandelend arts kan u een persoonlijke indicatie geven van de wachttijd, afgestemd op uw situatie.
 • Daarnaast kan een bepaalde verrichting zorgen voor een langere wachttijd. Ook wanneer u er de voorkeur aan geeft door een bepaalde specialist behandeld te worden, kan dat betekenen dat de wachttijd langer is. De genoemde wachttijden gelden uiteraard niet voor spoedeisende hulp.
 • Namen van patiënten die u op deze site aantreft zijn gefingeerd om de privacy te waarborgen.
 • Copyright: voor alle elementen (teksten, foto’s, graphics enz.) van deze en andere websites geldt dat de rechten hier volledig bij Amsterdam UMC liggen, tenzij expliciet anders vermeld. Mocht u van mening zijn dat de rechten van bepaald (beeld)materiaal bij een niet genoemde partij ligt, neemt u dan contact op met de Dienst Communicatie van Amsterdam UMC.
 • De Algemene Inkoop Voorwaarden van Amsterdam UMC zijn van toepassing op en maken integraal onderdeel uit van alle rechtsbetrekkingen, daaronder mede verstaan alle inkoop opdrachten en overeenkomsten, tussen Amsterdam UMC, haar rechtsvoorgangers en derden. Deze voorwaarden zijn te raadplegen op onze website en worden op verzoek toegezonden.

E-mail-disclaimer

 • Aan e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Een e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor het stellen van vragen of het maken van op- en/of aanmerkingen met betrekking tot de website en is uitdrukkelijk niet bedoeld voor het stellen van medische vragen.
 • De persoonlijke gegevens die u op de site invult, worden uitsluitend gebruikt om uw bericht af te handelen of u op uw verzoek vacatures of pers- en nieuwsberichten toe te sturen. E-mailberichten (inclusief de bijlagen) kunnen vertrouwelijk zijn. Als u een e-mailbericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden.
 • Amsterdam UMC sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in een e-mailbericht (inclusief de bijlagen) niet correct, onvolledig of het niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van het e-mailbericht (inclusief de bijlagen) en voor schade die ontstaat op moment dat de ontvanger de inhoud van het e-mailbericht (inclusief de bijlagen) zelfstandig hanteert binnen de eigen instelling of deze aan derden verstrekt.
 • Amsterdam UMC garandeert niet dat e-mailberichten (inclusief de bijlagen) vrij kunnen zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.